Tình trạng giao dịch - Hoàng Anh Gia Lai Bàu Thạc Gián - Căn hộ Đà Nẵng