Tình trạng giao dịch - FUSION SUITES - C.hộ mặt biển - Căn hộ Đà Nẵng